Een openstaande vordering opeisen bij de bestuurders van een ontbonden onderneming

Als schuldeiser er achter komen dat het bedrijf waar u nog geld van krijgt, is ontbonden of opgeheven, is erg vervelend. Kunt u nu fluiten naar uw geld? De rechtbank Den Haag heeft in mei 2018 een uitspraak gedaan over de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van ontbonden c.q. opgeheven besloten ...

Is een WhatsApp bericht voldoende om een woning te kopen?

In april 2018 diende bij de Rechtbank Limburg een kort geding over de koop van een woning. Voor de koop van een woning is het verplicht dat er een schriftelijke koopovereenkomst wordt gesloten. In dit kort geding werd besproken of ook een WhatsApp-je voldoende is om aan dit schriftelijkheidsvereiste te ...

Beslag op aandelen en de executie van het beslag op aandelen

In een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag kwam de executie c.q. verkoop van in beslag genomen aandelen aan de orde. In deze blog zal worden besproken hoe het beslag op aandelen werkt en waar partijen rekening mee moeten houden. Conservatoir beslag op aandelen Indien een partij meent een ...

Schuldeiser van een VOF: wie kan er worden aangesproken?

De VOF is een bijzondere bedrijfsvorm, die nog steeds vaak voorkomt. Als schuldeiser van een VOF heeft u verschillende verhaalsmogelijkheden. In een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg wordt alleen de vennoot voor een vordering in rechte aangesproken en niet de VOF zelf. Mag dit? De VOF als bedrijfsvorm In ...

Onrechtmatige opzegging kredietovereenkomst door de bank? Jurisprudentie door de jaren heen.

Op 6 december 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over het al dan niet rechtsgeldig opzeggen van een kredietovereenkomst. Het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden bespreekt hierin duidelijk de lijn van jurisprudentie die op dit gebied de afgelopen jaren is ontwikkeld. Arrest Gerechtshof 2003 Het Gerechtshof verwijst allereerst naar de ...

Geldigheid boetebeding in aannemingsovereenkomst bij faillissement

In bouwcontracten wordt vaak een boetebeding opgenomen waarin staat dat indien één partij de overeenkomst niet nakomt, deze partij aan de andere partij een boete verschuldigd is. Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over de vraag of een overeengekomen boetebeding bij faillissement, nietig (en dus niet rechtsgeldig) is. ...

Recente uitspraken bestuurdersaansprakelijkheid

In het ondernemingsrecht speelt het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid een belangrijke rol. In een aantal belangrijke uitspraken zijn de voorwaarden geformuleerd, wanneer een bestuurder in privé aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden van de vennootschap. Het toepassen van deze voorwaarden is erg casuïstisch; de rechter kijkt naar alle omstandigheden van ...

Huurbescherming van tafel voor kortlopende huurcontracten

Wet Doorstroming Huurmarkt Onlangs is de Wet Doorstroming Huurmarkt aangenomen. Wat mij betreft een tikje ridicule wetsaanduiding, maar de daarin opgenomen wijziging is van groot belang voor de partijen die een woning willen verhuren en niet wensen te worden geconfronteerd met een huurder die zich beroept op huurbescherming. Huurcontracten voor ...