Beslag op aandelen en de executie van het beslag op aandelen

In een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag kwam de executie c.q. verkoop van in beslag genomen aandelen aan de orde. In deze blog zal worden besproken hoe het beslag op aandelen werkt en waar partijen rekening mee moeten houden.

Conservatoir beslag op aandelen

Indien een partij meent een (flinke) vordering te hebben op een andere partij, kan deze partij al voordat de procedure is gestart beslag laten leggen op de bezittingen van de wederpartij. Dit heet een conservatoir beslag. De meeste bekende beslagen zijn beslag op een bankrekening en beslag op onrorend goed. Het is daarnaast mogelijk om conservatoir beslag te leggen op de aandelen die de wederpartij houdt in het kapitaal een vennootschap.

Consequenties conservatoir beslag op aandelen

Zodra er conservatoir beslag is gelegd, mogen de aandelen waar beslag op is gelegd, niet meer worden verkocht of bezwaard. Ook eventuele dividenduitkeringen vallen onder het beslag. De vennootschap moet het dividend onder zich houden, conform artikel 715 Rv. De vennootschap mag wel dividend uitkeren aan de andere aandeelhouders. De aandeelhouder die te maken krijgt met een conservatoir beslag op zijn aandelen, mag wel zijn stemrecht blijven uitoefenen.

Van conservatoir beslag naar executoriaal beslag

Wanneer de Rechtbank een toewijzend vonnis heeft gewezen en dit vonnis is betekend aan de wederpartij, gaat het conservatoire aandelenbeslag over in een executoriaal aandelenbeslag. Dit betekent dat de procedure in gang gezet kan worden om de aandelen te verkopen, zodat de schuldeiser zich op de opbrengst kan verhalen.

Procedure verkoop aandelen ex artikel 474g Rv

In artikel 474g Rv staat beschreven hoe de verkoop van de aandelen dient te geschieden. De beslaglegger heeft één maand, nadat het beslag op de aandelen executoriaal is geworden, om een verzoek aan de rechtbank te doen waarin hij vraagt te bepalen binnen welke termijn tot verkoop en overdracht van de in beslag genomen aandelen kan worden overgegaan. Is de termijn van één maand overschreden, vervalt het beslag! De Rechtbank bepaalt vervolgens onder welke voorwaarden de verkoop dient plaats te vinden. Hierbij wijst de Rechtbank meestal een gerechtsdeurwaarder aan, die belast wordt met de verkoop van de aandelen. 

Nadeel beslag op aandelen

Het grootste nadeel van een beslag op aandelen is dat de wettelijke en statutaire bepalingen van de vennootschap in acht moeten worden genomen (tenzij dit de executoriale verkoop onmogelijk zou maken, ex artikel 474g lid 4 Rv). Veel vennootschappen (die zijn opgericht vóór de Flex-BV) hebben in hun statuten nog steeds een blokkeringsregeling opgenomen, inhoudende dat de aandelen eerst moeten worden aangeboden aan de mede-aandeelhouders. Dit kan betekenen dat de opbrengst van de verkoop van aandelen lager kan zijn dan de beslaglegger in eerste instantie verwacht had.

Arrest Gerechtshof Den Haag: 5 september 2017

In het recente arrest van het Gerechtshof Den Haag ging het om de vraag wanneer de aandelen verkocht mochten worden. Het Gerechtshof heeft nogmaals bevestigd dat er zwaarwegende gronden moeten worden aangevoerd, om de verkoop te weigeren. De beslaglegger moet dan misbruik maken van zijn recht tot verkoop, bijvoorbeeld als er sprake is van een juridische of feitelijke misslag in het vonnis. Hiervan was in deze zaak geen sprake, zodat de aandelen verkocht mochten worden.

Heeft u te maken een vraag met betrekking tot het leggen van beslag op aandelen en of andere roerende of onroerende zaken? Neem gerust contact op met een van de advocaten van BOS VAN DER BURG (079-3203366).