Een openstaande vordering opeisen bij de bestuurders van een ontbonden onderneming

Als schuldeiser er achter komen dat het bedrijf waar u nog geld van krijgt, is ontbonden of opgeheven, is erg vervelend. Kunt u nu fluiten naar uw geld? De rechtbank Den Haag heeft in mei 2018 een uitspraak gedaan over de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van ontbonden c.q. opgeheven besloten vennootschappen.

Aanvragen NS Business Card en vervolgens de vennootschap ontbinden

De feiten in deze zaak waren als volgt. Maar liefst negen besloten vennootschappen en vennootschappen onder firma werden in korte tijd opgericht en vervolgens weer ontbonden. De gemiddelde levensduur van deze vennootschappen bedroeg 3,7 maand. Deze vennootschappen vroegen maar liefst 90 NS Business Cards aan, om de facturen vervolgens onbetaald te laten en de vennootschap hierna weer op te heffen. In de procedure bij de rechtbank Den Haag vordert de advocaat van NS Reizigers dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de openstaande facturen, welke inmiddels zijn opgelopen tot ruim € 190.000,=.

Bestuurders van een ontbonden vennootschap persoonlijk aansprakelijk stellen

Op grond van artikel 6:162 BW, onrechtmatige daad, kan een bestuurder van een opgeheven vennootschap toch persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover derden. Hierbij moet door de rechtbank worden beoordeeld of de bestuurder een persoonlijk en ernstig verwijt gemaakt kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de bestuurder bij het aangaan van een overeenkomst wist of behoorde te weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen en voor de daardoor ontstane schade ook geen verhaal zou kunnen bieden.

Persoonlijk ernstig verwijt

De rechtbank komt in deze zaak tot het oordeel dat de bestuurders inderdaad een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Zij zijn dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de openstaande facturen. De rechtbank neemt in zijn beoordeling mee dat de vennootschappen gemiddeld 3,7 maand hebben bestaan. De rechtbank stelt: “niet kan worden geconcludeerd dat de bestuurder serieus bezig is geweest met het inrichten van een onderneming met als doel hiermee op de lange termijn een goede boterham te verdienen. De rechtbank concludeert dat de besloten vennootschappen zijn gebruikt om NS Business Cards te bestellen, in de wetenschap dat de op deze kaarten te maken reizen niet betaald zouden kunnen worden.

Verweer: ‘ik wist van niets’

Een van de bestuurders geeft aan dat zij niets wist van het bestellen van de NS Business Cards, en zij daarom ook geen persoonlijk verwijt treft en niet veroordeeld moet worden. Zij geeft aan alleen naar de notaris te zijn gegaan om haar handtekening op de oprichtingsakte te zetten. De rechtbank gaat niet mee in dit verweer. De rechtbank concludeert dat indien zij niet wist of begreep wat er gebeurde, zij haar handtekening niet had moeten zetten. Aan haar kan wel degelijk een persoonlijk verwijt worden gemaakt dat zij drie b.v.’s heeft opgericht en hiervan bestuurder is geworden, zonder zich verder met de gang van zaken te bemoeien.

Heeft u nog openstaande vorderingen op een ontbonden of opgeheven vennootschap en vermoedt u dat de bestuurder al wist dat hij uw factuur niet kon betalen toen hij de overeenkomst met uw bedrijf aanging? Neem gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid via 079-3203366 of info@bosvanderburg.nl.