Is een WhatsApp bericht voldoende om een woning te kopen?

In april 2018 diende bij de Rechtbank Limburg een kort geding over de koop van een woning. Voor de koop van een woning is het verplicht dat er een schriftelijke koopovereenkomst wordt gesloten. In dit kort geding werd besproken of ook een WhatsApp-je voldoende is om aan dit schriftelijkheidsvereiste te voldoen. Lees hier de uitspraak.

Schriftelijkheidsvereiste koopovereenkomst woning

Artikel 7:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek stelt: De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan.

Met andere woorden: er moet een schriftelijke koopovereenkomst zijn, wil de kopende of verkopende partij nakoming van de overeenkomst kunnen vorderen.

De Hoge Raad heeft in december 2011, ECLI:NL: HR:2011:BU7412, deze regel nog nader toegelicht, specifiek voor het geval dat zowel kopende als verkopende partij, particulieren zijn. De Hoge Raad zegt hierover:

3.8 (…) Indien mondeling overeenstemming is bereikt over de verkoop van een woonhuis aan een particuliere koper en de verkoper weigert zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en ondertekenen van een koopakte, dan mag (ook) de verkoper, mits hij een particulier is, zich erop beroepen dat aan deze mondelinge overeenstemming geen rechtsgevolg toekomt.

3.9 Het voorgaande brengt mee dat de particuliere verkoper of koper die, in het geval als omschreven in art. 7:2 lid 1, weigert zijn medewerking te verlenen aan schriftelijke vastlegging van de met zijn wederpartij bereikte wilsovereenstemming met betrekking tot de koop en verkoop van een woonhuis, daartoe niet door een rechterlijk vonnis kan worden gedwongen omdat uit de wet volgt dat hij niet tot zodanige medewerking is verplicht (vgl. art. 3:296 lid 1 BW). Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding is om dezelfde reden geen ruimte.

Indien er dus géén schriftelijke overeenstemming is, mogen beide partijen zich dus nog ‘bedenken’ en zich terugtrekken.

WhatsApp als schriftelijk bewijs

In het kort geding dat diende bij de Rechtbank Limburg, had de verkoper aan koper geappt: “Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening.

Vervolgens wenste de verkoper zich alsnog terug te trekken, en tekende de koopovereenkomst niet, terwijl hij dit in zijn appje wel had toegezegd. De advocaat van de kopende partij stelt in het kort geding dat het genoemde WhatsApp-bericht van de verkoper de schriftelijke ondertekening van de verkoper vervangt, en dat er door dat bericht, dat er volgens hen op gericht is om een schriftelijke koopovereenkomst als bedoeld in artikel 7:2 BW te constitueren, een perfecte koopovereenkomst tot stand is gekomen.

De rechtbank is het niet met deze redenering eens. Het WhatsApp bericht van de verkoper maakt volgens de rechtbank geen deel uit van het door de kopers ondertekende concept voor de koopovereenkomst en vormt ook geen (elektronische) ondertekening door de verkopers. Het houdt hoogstens een toezegging van de verkopers in dat zij het concept voor de koopovereenkomst zullen ondertekenen. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat, nu de koopovereenkomst niet door de verkopers als verkopende partij is ondertekend, niet aan het in art. 7:2 BW opgenomen schriftelijkheidsvereiste is voldaan. De vordering tot nakoming van de koopovereenkomst en levering van de woning, wordt dan ook afgewezen.

Totstandkoming koopovereenkomsten: let goed op

Overeenkomsten kunnen in de meeste gevallen al mondeling tot stand komen. Dit kort geding bevestigt nogmaals dat er voor koopovereenkomsten voor woningen andere bepalingen gelden en dat pas bij een door beide partijen getekende koopovereenkomst, daadwerkelijk een koopovereenkomst tot stand komt.

Heeft u vragen over nakoming van een koopovereenkomst? Neem dan gerust contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten via 079-3203366 of via info@bosvanderburg.nl.